Parkla tingmused

Parkla Paldiski mnt 219a üldtingimused

  1. OÜ AVATINT (edaspidi „Parkimise korraldaja“) ning sõiduki kasutaja vahel sõlmitakse parkimisleping alljärgnevatel tingimustel. Parkimise korraldaja väljendab Parkimislepingu tingimuste esitamisega oma pakkumust Parkimislepingu sõlmimiseks. Sõiduki parkimisega loeb Parkimise korraldaja Sõiduki kasutaja nõustumuse Parkimislepingu sõlmimiseks Parkimislepingu tingimustel antuks.
  2. Parkimise korraldajal on õigus eeldada, et sõiduki omanik või vastutav kasutaja on sõiduki juhiks ja Parkimislepingu pooleks. Parkimislepingu nõuetekohase täitmise eest vastutab sõiduki omanik solidaarselt Sõiduki kasutajaga.
  3. Parkimise korraldaja on kohustatud pärast parkimisega nõustumise andmist lubama Sõiduki kasutajal kasutada parkimiskohta parkimisalal ja parkimise lõpetamisel parkimisalalt lahkuda.
  4. Sõiduki kasutaja on kohustatud Parkimise korraldajale parkimiskoha kasutamise eest tasuma parkimistasu.
  5. Parkimislepingu rikkumise korral kohustub Sõiduki kasutaja tasuma Parkimise korraldajale leppetrahvi 30 eurot. Rikkumise jätkudes võib vähemalt 24 tunni möödudes eelmisest leppetrahvinõudest esitada uue leppetrahvinõude. Leppetrahvi tasumine ei asenda parkimistasu maksmist.
  6. Parkimislepingu rikkumisel on Parkimise korraldajal õigus kohaldada kõiki seadusega kooskõlas olevaid õiguskaitsevahendeid, sh takistada parkimisalalt lahkumist. Pärast parkimisega seonduvate summade tasumist Parkimise korraldajale, kohustub Parkimise korraldaja võimaldama sõiduki kasutajal parkimisalalt sõidukiga lahkuda.
  7. Parkimise korraldaja ei vastuta parkimise ajal ja parklas liiklemise käigus sõidukile Sõiduki kasutaja enda või kolmandate isikute tekitatud kahju eest.
  8. Sõiduki kasutaja peab parklat ja parkimiskohta kasutama heaperemehelikult, sihtotstarbeliselt, hoolsalt ning vastavalt paigaldatud viitadele, märkidele ja Parkimise korraldaja juhistele.