Renditingimused

Haagiste rendilepingu tingimused:

1 HAAGISE KASUTAMINE
1.1 Haagist on lubatud kasutada Eesti Vabariigi (EV) piires. Rentnikul on keelatud ilma Rendileandja vastava kirjaliku loata (volikirjata) väljuda Haagisega EV territooriumilt.
1.2 Rentnik on kohustatud kasutama Haagist hoolikalt ja heaperemehelikult, tegema vajadusel kõik Haagise korrasolekuks vajalikud toimingud. Rentnik vastutab selle eest, et Haagise kasutamisel järgitakse õigeid sõiduvõtteid ning, et Haagis oleks kinnitatud õigesti ja Haagisega veetav koorem ei koormaks Haagist üle ning, et Haagisele paigutataks ja kinnitataks koorem õigesti.
1.3 Rentnik ei või ilma Rendileandja eelneva kirjaliku loata Haagist allrendile anda ega muul viisil anda kolmandatele isikutele õigust Haagist kasutada. Rentnikul on keelatud kasutada Haagist ebaseaduslikuks tegevuseks ning Rendileandja ei vastuta selle rikkumisest tuleneva võimaliku vastutuse ja kohustuse suhtes.
1.4 Rentnik kohustub täitma temal sõidukijuhina lasuvaid kohustusi ning on vastutav selle eest, et Haagist ei ärandataks.
1.5 Rentnikul ei ole õigust ilma Rendileandja vastava loata vahetada Haagise mistahes agregaate või osasid. Rentnik kohustub viivitamatult teatama Rendileandjale Haagise rikkest, kahjustusest või ärandamisest, samuti olukorrast, kui Haagis või selle mõni dokument väljus Rentniku valdusest või leiavad aset muud sündmused, mis mõjutavad või võivad mõjutada Lepingu täitmist Rentniku poolt. Juhul, kui ilmneb Haagise rike või kahjustus, on Rentnik kohustatud tegema kõik endast oleneva, vältimaks lisakahjustuste teket.
2 MAKSED: RENDITASU, TAGATISRAHA, HÜVITISED, LEPPETRAHV JA VIIVIS
2.1 Rentnik tasub renditasu ettemaksuna.
2.2 Lisaks renditasule tasub Rentnik Lepingu sõlmimisel tagatissumma  30 Eurot. Kui Haagis tagastatakse hilinemisega või kahjustunud olekus, siis on Rendileandjal õigus Rentniku vastu kehtivaid nõudeid tagatisraha arvel tasaarvestada.
2.3 Juhul, kui Rentnik tagastab Haagise pärast renditähtaja möödumist, on ta kohustatud maksma renditasu ka iga renditähtaega ületava alanud tunni eest hetkeni, mil Haagis on Rendileandjale üle antud. Renditasu ei vähendata Haagise tagastamise tõttu enne renditähtaja lõppemist.
2.4 Haagise hilinenud tagastamisest või Haagise kahjustumisest tulenevad tagatissummat ületavad renditasud, hüvitised ja leppetrahvid tasub Rentnik Haagise tagastamisel. Kui pooled ei oska hetkel kahjustuste maksumust hinnata, korraldab Rendileandja kahjustuste kõrvaldamise (haagise remont, puhastamine vmt) ning esitab tekkinud kulutuste ulatuses Rentnikule arve. Rentnik tasub nimetatud arve 3-e (kolme) päeva jooksul pärast arve kättesaamist. Posti teel saadetud arve loetakse Rentniku poolt kätte saaduks 3-e (kolme) päeva jooksul pärast arve Rentnikule postitamist rendilepingus märgitud aadressil.
2.5 Renditasude, hüvitiste ja leppetrahvide tasumisega hilinemisel tasub Rentnik Rendileandjale viivist 0,2% (null koma kaks protsenti) arvestatuna tasumata summast iga tasumisega hilinetud päeva eest. Leppetrahvile ja viivisele täiendavalt hüvitab Rentnik kahjud, mille eest ta on vastavalt lepingule vastutav.
3 VASTUTUS
3.1 Rentnik kannab täielikku ja tingimusteta varalist vastutust Haagise säilimise eest kuni Haagise tagastamiseni Rendileandjale. Rentnik kannab ka Haagise juhusliku hävimise ja kahjustumise riski. Haagise hävimine, kaotsiminek või kahjustamine Rentnikust mitteolenevatel või tema poolt mittekontrollitavatel asjaoludel ei vähenda ega välista Rentniku vastutust.
3.2 Juhul, kui Haagis ei ole tagastamisel komplektne või üleandmisele samaväärses seisundis, kohustub Rentnik tasuma kogu tekitatud kahju vastavalt varuosade ja remonttööde hindadele. Rentnik on kohustatud hüvitama Rendileandjale ja/või kolmandatele isikutele tekitatud mis tahes liiki kahju täies ulatuses.
3.3 Rentnik vastutab Rendileandjale tekitatud kahju eest, mis on põhjustatud Haagisega liikluseeskirjade või parkimiseeskirjade rikkumisest.
3.4 Rendileandja ei vastuta mistahes võimalike kahjude või kahjuhüvitamise nõuete eest, mis tulenevad või mis on seotud haagise purunemisega, kasutamisega, kasutamise võimatusega või mille on põhjustanud haagis kolmandatele isikutele või Rentnikule või mille on põhjustanud Rentniku mistahes tegevus.
3.5 Liiklusõnnetuse või muu avarii toimumisel või Haagise kahjustumisel on Rentnikul kohustus tõendada, et õnnetuse või avarii toimumine või Haagise kahjustumine ei olnud põhjustatud Haagise ülekoormamisest või koorma valest paigutamisest või koorma või Haagise valest kinnitamisest või valedest sõiduvõtetest. Kui Rentnik käesolevas punktis nimetatud asjaolu ei tõenda, siis loetakse, et liiklusõnnetus, muu avarii või Haagise kahjustumine on toimunud käesolevast punktis nimetatud ühest või mitmest asjaolust tulenevalt.
4 RENTNIKU KOHUSTUS ON RENDILEANDJALE HÜVITADA LIIKLUSÕNNETUSE VÕI ÄRANDAMISEGA SEOSES TEKITATUD KAHJU
4.1 Rendileandja on sõlminud Haagise suhtes kohustusliku kindlustuslepingu ja kõik kindlustusega seotud kulud, kindlustusmaksed või preemiad on arvestatud rendihinna sisse ning juhul, kui Lepingu kehtivuse ajal suurenevad kindlustusmaksed või -preemiad kindlustusandja nõudmisel, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult täiendavaid makseid proportsionaalselt vastavalt Haagise Rentniku valduses olevale ajale. Kindlustus kehtib Euroopa Rohelise Kaardi riikides. Rohelise Kaardi lepinguga mitteliitunud riikidesse sõidu korral on vajalik täiendav kindlustusleping.
4.2 Kindlustusjuhtumi saabumisel kohustub Rentnik koheselt täitma kõiki kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi (sh vormistama liiklusõnnetuse vastavalt kehtivatele nõuetele ja ärandamise korral teatama Politseisse) ja viivitamatult 1 (ühe) päeva jooksul informeerima Rendileandjat vara kahjustumise, hävimise või kadumisega seotud asjaoludest.
5 TAGASTAMINE, LEPINGU ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE, VAIDLUSTE LAHENDAMINE
5.1 Renditähtaja lõppedes kohustub Rentnik tagastama Haagise samasse kohta, kus see renditi. Leping ei pikene asjaolu tõttu, et Rentnik pärast ühekordse pikendamise tähtaega jätkab Haagise kasutamist, hoolimata sellest, kas Rendileandja on talle vastuväited esitanud või mitte.
5.2 Rentnikul on õigus tagastada Haagis enne renditähtaja lõppemist. Rentnik on kohustatud Haagise viivitamatult tagastama, kui Haagis on seisukorras, mil tema õiguspärane ja sihtotstarbeline kasutamine ei ole võimalik.
5.3 Tagastamisel peab Haagis olema komplektne ja samaväärses seisundis kui selle rentimisel. Kummalgi poolel on õigus ja kohustus nõuda, et Pooled teostaksid Haagise väljaandmise ja tagastamise juures selle ülevaatuse. Kahjustuse, olulise määrdumuse vmt ilmnemisel koostatakse kirjalik akt. Kui Rentnik keeldub akti allkirjastamisest, siis koostab Rendileandja ühepoolse akti, millele kirjutavad alla vähemalt 2 (kaks) tagastatud Haagise ülevaadanud Rendileandja töötajat. Rendileandja märgib ühepoolses aktis, et Rentnik keeldus aktile alla kirjutamast.
5.4 Rendileandjal on õigus leping ennetähtaegselt lõpetada seaduses ettenähtud alustel või siis, kui Rentnik hilineb oma maksekohustuste täitmisega üle kolme (3) kalendripäeva Rendileandja ees.
5.5 Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused, mida ei suudeta lahendada pooltevahelise läbirääkimise teel, lahendatakse kohtus, mille tööpiirkonnaks on Tallinn.